LỌC GIÓ DONALDSON – B085046

Đường kính đầu ra 101,6 mm (4,00 inch)
Đường kính thân tối đa 216 mm (8,50 inch)
Chiều dài cơ thể 279 mm (10,98 inch)
Kiểm tra hiệu quả Std ISO 5011
LR dòng xếp hạng 7,9 m³ / phút (279 cfm)
Dòng định mức MR 11,3 m³ / phút (399 cfm)
Dòng chảy định mức HR 13,3 m³ / phút (470 cfm)
Hạn chế LR 102 mm H2O (4,02 inch H2O)
Hạn chế MR 152 mm H2O (5,98 inch H2O)
Nhân sự hạn chế 203 mm H2O (7,99 inch H2O)
Gia đình ECB
Loại hình Sơ đẳng
Phong cách Chung quanh
Nhãn hiệu DuraLite ™
Loại phương tiện Xenlulo

 

Danh mục: